Darování nemovité věci je běžným právním poměrem, kterým se převádí vlastnické právo k nemovité věci. Tento typ smluvního vztahu poskytuje v určitých případech řadu výhod oproti jiným způsobům převodu nemovité věci. Darování probíhá na základě darovací smlouvy. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo a obdarovaný tento dar přijímá. Základním znakem darování je tedy bezúplatnost. To znamená, že darování probíhá bez jakéhokoliv protiplnění majetkové povahy. Protislužba či jiné plnění nemajetkové povahy však poskytnuto být může. Darování musí vždy proběhnout dobrovolně. Není možné darovat na základě předem uložené právní povinnosti.

Strany darování

Strany, které dobrovolně uzavírají darovací smlouvu, se nazývají dárce a obdarovaný. Je zcela zřejmé, že darováním dochází k převodu vlastnického práva, a proto musí být dárce právoplatným vlastníkem předmětu daru. V případě darování nemovité věci si s touto podmínkou nemusíme dělat příliš velké starosti. Zdali je dárce vlastníkem snadno zjistíme podle katastru nemovitostí. Písemná darovací smlouva nám tuto problematiku upraví přesně.

Pro platnost darování je zásadní otázka svéprávnosti dárce a obdarovaného. Svéprávnost znamená způsobilost nabýt pro sebe na základě darování práva (tedy darovat a přijmout dar) a povinnosti (předat dar a přijmout dar). Plné svéprávnosti zpravidla nenabyl ten, kdo je nezletilý. U nezletilého se postupuje podle zásady, že má způsobilost vždy k takovému právnímu jednání, které je svojí povahou přiměřené jeho rozumové vyspělosti. Jestliže nezletilý vystupuje jako dárce nemovité věci, je zpravidla způsobilý takový dar poskytnout po udělení souhlasu zákonného zástupce. Naopak co se týče přijetí daru, jeho způsobilost se posuzuje podle toho, jakým způsobem dar ovlivní jeho osobní a majetkové poměry. Z judikatury Nejvyššího soudu ČR vyplývá, že nezletilý je zpravidla způsobilý bez omezení přijímat dary (i vyšších hodnot), jestliže pro něj znamenají prospěch. Pokud s sebou však přijetí daru přináší riziko následných povinností nebo riziko tíživých dopadů na obdarovaného, vyžaduje se pro platnost darovací smlouvy, aby byl při jejím uzavírání zastoupen zákonným zástupcem.

Co se týče uzavírání darovací smlouvy osobami soudně omezenými ve svéprávnosti lze říci, že nejsou způsobilé darovat nemovitou věc (a ani ji jako dar přijmout). Jsou způsobilé darovat a přijmout dar pouze malé hodnoty. Pro platné darování nebo přijetí daru větší hodnoty by proto potřeboval souhlas opatrovníka.

Darovací smlouva

Aby bylo darování platné, je potřeba jej učinit na základě písemné darovací smlouvy. Tato darovací smlouva vyžaduje několik náležitostí. Nejdříve je nutné přesně a správně charakterizovat předmětnou nemovitou věc. Veškeré předmětné informace zjistíme po nahlédnutí do evidence katastru nemovitostí. Současně je vhodné darovací smlouvu doplnit výpisem z katastru nemovitostí. Tím především ověříme to, že dárce je skutečně vlastníkem nemovité věci. Současně by ve smlouvě nemělo chybět čestné prohlášení dárce, že je vlastníkem nemovité věci. K samotnému převodu vlastnického práva však nedojde samotným podpisem darovací smlouvy (podpisy musí být úředně ověřeny). Vlastnické právo bude převedeno až vkladem do katastru nemovitostí.

Je důležité si uvědomit, že na základě takové darovací smlouvou bychom převedli vlastnické právo k nemovité věci, nikoliv však již k věcem movitým nacházejícím se uvnitř. Pokud by se uvnitř nacházel hodnotný nábytek, který by nebyl darován spolu s nemovitou věcí, stalo by se, že po smrti toho, kdo daroval nemovitou věc, by se o nábytku vedlo dědické řízení a nemusel by připadnout obdarovanému. V darovací smlouvě je proto potřeba přesně vymezit, co je darováno.

Darovaná nemovitá věc může mít určité vady. Vady se obecně rozlišují na právní, které znamenají, že třetí osoba má nějaké právo k věci (např. zástavní právo), a faktické, které představují vadu v kvalitě (jakosti), množství apod. V případě, že má nemovitá věc vady, má dárce tzv. notifikační povinnost. To znamená, že na všechny vady, kterých si je při darování vědom, musí v darovací smlouvě upozornit. Pokud by dárce o vadě věděl a neupozornil by na ni, obdarovanému sice nevznikají práva z vadného plnění, jako například u koupě, ale dárce má povinnost k náhradě škody, která by vznikla z příčiny vady věci.

S darovací smlouvou vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás:  +420 226 219 939 nebo e-mailem na sluzby@bezrealitky.cz.


Centrum_Sluzeb


[Tento článek byl zpracován ve spolupráci s advokátní kanceláří AZ LEGAL, která je partnerem bezrealitky.cz.]

Pokračování: Druhý díl: Daruji nemovitost II.: Dědické řízení a odvolání daru

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *