Jestliže jste dostali nemovitou věc na základě darovací smlouvy, máte již většinu právních kroků za sebou. Už jste uzavřeli písemnou darovací smlouvu se všemi jejími podstatnými náležitostmi a také jste již provedli vklad do katastru nemovitostí. Na základě tohoto vkladu připadla nemovitost do vašeho vlastnictví. Pokud jste již podstoupili tyto kroky, zbývá už jen nemovitost převzít a zaplatit daně.

Při převzetí nemovité věci se sepisuje předávací protokol. Toto je důležité zejména u převodu nemovité věci na základě koupě, ale ani při darování mezi příbuznými by se tato oblast neměla podceňovat. V předávacím protokolu si totiž ujasníte záležitosti ohledně dodávek energií, jako stav měřidel a datum, ke kterému se změny nahlásí dodavatelům. V případě darování nemovitosti dochází často k situaci, že se nemovitost nepředává a nadále slouží jako bydliště dárce, například při sjednání výměnku. Potom tedy předávací protokol vyplňovat nemusíte.

Co se týče daňových záležitostí, obdarovaný se nevyhne zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Základ daně je 4% a platí se z nabývací hodnoty nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v případě darování nemovité věci neexistuje žádná sjednaná cena, ze které by se daň vypočetla, bude se daň počítat ze srovnávací daňové hodnoty. Srovnávací daňová hodnota je částka, která odpovídá 75% směrné hodnoty. Směrná hodnota vychází z obvyklých cen nemovitostí v určitém místě. Zjišťuje se podle vyhlášky ministerstva financí č. 419/2013 Sb. Při stanovení směrné hodnoty se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří a vybavení darované nemovité věci. Jako další podklad pro srovnávací daňovou hodnotu může sloužit i zjištěná cena, což je cena stanovená znalcem podle zákona o oceňování majetku. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl v katastru nemovitostí proveden vklad.

V určitých případech bude ještě obdarovaný platit patnáctiprocentní daň z příjmů. Daň se totiž neplatí pouze z příjmu peněžního, ale i nepeněžního, a proto i nemovitá věc může být příjmem. Pokud darování nemovité věci proběhlo mezi příbuznými v linii přímé a v určitých případech mezi příbuznými v linii vedlejší (jako sourozenci, strýc, teta apod.) nebo pokud byla nemovitost darována mezi osobami, které spolu žily nejméně po dobu jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti, je darování osvobozeno od daně z příjmů. Nabyvatel nemovité věci, kterému tím vznikl příjem, nemusí tedy platit nic.


Věcné břemeno

K darování nemovité věci dochází nejčastěji mezi příbuznými ve snaze předejít dědickému řízení. Lidé, kteří nemovitou věc darovali, většinou uzavírají smlouvu o výměnku, kterou si zajistí služebnost bytu, tedy právo v nemovitosti nadále bydlet. Pokud je služebnost bytu zřízena, neexistuje žádný právní důvod, na jehož základě by bylo možné tuto osobu vystěhovat. Osoba oprávněná ze služebnosti by se mohla proti jakémukoliv zásahu do jejího věcného práva k věci cizí nebo jinému rušení tohoto práva domáhat ochrany žalobou.

Slušnost a pokora

Darování není nezvratným procesem, jak by se mohlo zdát. Existuje institut odvolání daru, a to hned ze dvou důvodů. Dárce, který upadne do takové nouze, že nemá na nutnou výživu, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu nemovitost vrátil. Druhou variantou je odvolání daru pro nevděk. Pokud obdarovaný ublíží úmyslně nebo z hrubé nedbalosti dárci tak, že zjevně poruší dobré mravy a pokud mu takové jednání dárce nepromine, může dárce požadovat vydání celého daru. Za takový nevděk vůči dárci se považuje i zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. Například jestliže rodiče darují jednomu ze svých dětí nemovitost a toto dítě následně zjevně poruší dobré mravy vůči svému sourozenci, můžou rodiče dar odvolat. Toto právo odvolat dar přechází i na dárcova dědice, pokud obdarovaný nějakým způsobem zabránil dárci dar odvolat. Dědic má právo dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Dejte tedy pozor na to, jak se ke svým příbuzným chováte. Nakonec by se mohlo stát, že o nemovitou věc přijdete a dostane ji někdo jiný.

Přidejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *